Spinel - Morogoro, Uluguru Mountains, Tanzania.

TZSP820021

Spinel - Morogoro, Uluguru Mountains, Tanzania.