Rutile - Graves Mountain, Lincolnton, Georgia

USRU0322002

Rutile - Graves Mountain, Lincolnton, Georgia