Cobaltoan Smithsonite - Tsumeb Mine, Oshikoto Region, Namibia

NASM022001

Cobaltoan Smithsonite - Tsumeb Mine, Oshikoto Region, Namibia